תנאי שימוש באתר עיצוב אדיר

להלן : "ADIRDESIGN.COM"

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

האתר הנו בבעלות "עיצוב אדיר" (להלן: “בעל האתר”)

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או השימוש בו לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

בעת שליחת הטופס "צרו קשר" היני מודע כי אני כפוך לתנאי השימוש המוזכרים בדף זה.

בעל האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש באתר אם יפר את תנאי התקנון.

בעל האתר רשאי לעדכן את תנאי תקנון האתר מעת לעת.

האתר נועד עבור הגולשים בו אך ורק לשימוש אישי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעל האתר.

חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. בעל האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הגולשים באתר.

אתר זה :להלן "עיצוב אדיר" , מספק בין היתר שירות בתשלום לעיצוב ובניית אתרים אשר מבוסס על ממשק ופלטפורמת וויקס WIX.COM , בניית האתר הכוללת הטמעת קודים, עיצוב ובנייה נעשת דרך פלטפורמת הוויקס "WIX" , לכן כלל אחסון האתר , הדומיין עבור הרוכשים את שירותינו יהיה באחריותך המלאה ואין באחריותינו על כל נפילת אתר או השרתים של WIX או הפסקת השירותים של חברת WIX וכל השפעה כלשהיא דרכם על אתר האינטרנט שלך המאוחסן בשרתי WIX, בנוסף לכך שירות החנות הדיגיטלית נעשה גם כן דרך WIX, לכן: החל מקבלתך את אתר האינטרנט שלך לעסק\לחברה הנך נושא\ת את האחריות הבלעדית על שימושו ועל התכנים שבו ולא תהיה לך כל תביעה ו\או טענה ו\או דרישה נגד האתר ו\או החברה.

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבעל האתר בלבד. 

האתר מכיל קישורים לאתרים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעל האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: “אתרים אחרים”). אין לבעל האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעל האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידו של בעל האתר ו/או מי מטעמו, ובעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בעל האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

דין ושיפוט הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך, הוא הדין הישראלי בלבד.

הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או החברה בגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.

האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הנם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה.

המחיר הניתן עבורך בעסקה והעלויות אותם תשלם ל"עיצוב אדיר" אינם כוללים עלויות שנתיות ו\או חודשיות עבור חברת "וויקס" (WIX.COM) הכוללות בין היתר אחסון האתר, כתובת דומיין ושירותים אחרים בהם תבחר. 

הגלישה ורכישת השירותים בכפוף לתקנון האתר